Smanjenje cijena Tresibe

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje doplata za originalno pakiranje (s PDV-om) Tresibe smanjena je i od 15. lipnja iznosit će 43,37 kn. Informaciju o tome možete pronaći na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1301.html